عید مبارک

 سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

سال نو به همه وبلاگنویسان و بخصوص فنزی ها مباررررررررررررررک

یه دست یه هوراااااااااااا

/ 0 نظر / 22 بازدید